Kenjutsu Pics

Saruta Soke and Forestieri Sensei Osaka 2017 Tai Kai Celebration.

100_0949

Getting ready for Kenjitsu Yondan test 2013.

 

 

 

 

Mitsuhiro Saruta Soke Ryu Sei Ken and Salvatore Forestieri Sensei

Mitsuhiro Saruta Soke Ryu Sei Ken and Salvatore Forestieri Sensei 2010

 

IMG_2255 (1)

New York -Forestieri Sensei with Saruta Soke 2016

Forestieri Sensei, Saruta Soke, 2013

Forestieri Sensei demonstrating basic batto-do early 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forestieri Sensei training with Saruta Soke.

Forestieri Sensei training with Saruta Soke.

RSK-5

Saruta Soke starting Tai Kai 2010. Forestieri Sensei competing!

 

 

 

 

Forestieri Sensei in attendance at Muso Shinden Ryu Iaido Camp 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Tenshin Shinjitsu Dojo of Chicago / Illinois Ryu Sei Ken. All Rights Reserved.