Aikido Pics

Training with Seagal Shihan

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Indiana 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Indiana 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

 

Matsuoka Sensei 2007 Irvine

Harou Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Ikazuchi Dojo-Irvine California

Harou Matsuoka Seminar Indiana 2004

Matsuoka Sensei 2014 Denver

Seagal Shihan & Forestieri Sensei Bucharest Romania

Training at Seagal Shihans Home.

 

© 2017 Tenshin Shinjitsu Dojo  All rights reserved.

early 90’s training

early 80’s training

Shindo dojo 2013 Tokyo

Kobayashi Dojo 2010 Tokyo

Forestieri Sensei Iwama 2013

Forestieri Sensei Iwama 2013

Iwama Dojo Japan 2001

Forestieri Sensei Iwama Dojo 2001